Hoofdmenu

                                                       

Accessibility menu

Informatie Rijksoverheid

logo Postbus51

Het Ministerie van Algemene Zaken laat Dedicon per kwartaal de nieuwe Informatie Rijksoverheid folders voorlezen.

De onderstaande folders kunt u als mp3 of xml beluisteren. Heeft u een daisy-speler, dan kunt u via onze klantenservice (tel. 0486 – 486 486) de daisy-cd bestellen.

Edities

Hieronder vindt u eerder verschenen edities van deze uitgave die u direct kunt downloaden.

EditieFormaat
Factsheet Luchtkwaliteitmp3
Wat te doen als iemand vermist wordtmp3
Handleiding Digilesmp3
Factsheet Luchthavenbesluitmp3
Factsheet Routesmp3
Nieuwsbrief 1mp3
Nieuwsbrief 2mp3
Ruimte in regelsmp3
Studeren op een hogeschoolmp3
Wat te doen als iemand vermist wordt? - november 2018xml
Factsheet Luchtkwaliteit en vogels Lelystad Airport - november 2018xml
Factsheet Routes Lelystad Airport - november 2018xml
Nieuwsbrief 1 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maxml
Nieuwsbrief 2 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maxml
Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs - november 2018xml
Factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport - november 2018xml
Studeren op een hogeschool of universiteit - november 2018xml
Handleiding Digiles modules Prinsjesdag, Inkomsten en uitgaven, Begroten en Demoxml
Is uw huis goed beveiligd - september 2018mp3
Infographic Collegegeldverlaging - september 2018mp3
Nieuwe regels voor kleine pensioenen - september 2018mp3
Is uw huis goed beveiligd? Handig overzicht inbraakbeveiligingxml
Nieuwe regels voor kleine pensioenen: vragen en antwoordenxml
Infographic Collegegeldverlaging: wat geldt voor jou?xml
Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomeinmp3
Factsheet Gezondheidseffectscreeningmp3
Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomeinxml
Factsheet Gezondheidseffectscreeningxml
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidmp3
Brochure Voordat u een appartement koopt (2017)mp3
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bmp3
Q&A Palliatieve Zorgxml
Brochure Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanaxml
Brochure Voordat u een appartement koopt (2017)xml
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidxml
Informatieblad internationale kinderontvoeringmp3
Factsheet verpreiding jodiumtablettenmp3
Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (tramp3
Informatieblad over de Wet ter introductie van de bevoegdheid tot het beleven vamp3
Leeswijzer Huisvesting 2014mp3
Informatieblad Internationale kinderontvoeringxml
Factsheet verspreiding jodiumtabelttenxml
Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte. (trxml
Informatieblad over de Wet ter introductie van de bevoegdheid tot het beleven vaxml
Leeswijzer Huisvesting 2014xml
Overzicht uitkeringsbedragen SZW per 1 juli 2017mp3
Elektronische gegevensuitwisseling in de zorgmp3
Levenloos geboren kind akte en naamskeuzemp3
Campagne Dubbele nationaliteitmp3
Informatiekaart Palliatieve zorgmp3
Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomenmp3
Hoe tel ik van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 de punten van mijn zelfstandige huurwmp3
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenmp3
Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen SZW per 1 juli 2017xml
Elektronische gegevensuitwisseling in de zorgxml
Factsheet campagne 'Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!'xml
Informatiekaart Palliatieve terminale zorgxml
Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens het zonder deugdelijke grond niet nakomen xml
Levenloos geboren kind: akte en naamskeuzexml
Hoe tel ik van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 de punten van mijn zelfstandige woninxml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenxml
Rechten van slachtoffers van strafbare feitenmp3
Chroom-6 en ziektenmp3
Cosmetische ingrepenmp3
Wet aanpak schijnconstructiesmp3
Medisch-wetenschappelijk onderzoekmp3
Je wordt verdacht van een strafbaar feitmp3
U wordt verdacht van een strafbaar feitmp3
Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoningmp3
Informatieblad De keuze van de achternaammp3
Rechten van slachtoffers van strafbare feitenxml
Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschapxml
Cosmetische ingrepenxml
Wet aanpak schijnconstructies: uitleg over verplichtingen inzake de WMLxml
Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoonxml
Je wordt verdacht van een strafbaar feit: minderjarigenxml
U wordt verdacht van een strafbaar feitxml
Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning?xml
Informatieblad De keuze van de achternaamxml
Gezag omgang en informatiemp3
Nederlandse nationaliteit automatisch verliezenmp3
Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Zorgverzekeringswet en de subgrmp3
Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Wet langdurige zorgmp3
Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Persoonsgebonden budget en zorgmp3
Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Jeugdwet en gemeentenmp3
Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Onderwijs en zorgmp3
Informatiekaart Palliatieve terminale zorgmp3
Gezag, omgang en informativexml
Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezenxml
Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - Zorgverzekeringswet xml
Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag-Wet langdurige zorg (Wxml
Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - Persoonsgebonden budxml
Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - Jeugdwet en gemeentexml
Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - Onderwijs en zorgxml
Informatiekaart Palliatieve terminale zorgxml
Nederland circulair in 2050mp3
Curatele, bewind en mentorschapmp3
Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)mp3
Nieuw in Nederlandmp3
Verdeling ouderdomspensioen bij scheidingmp3
Vergunningvrij bouwenmp3
Factsheet Verlof delenmp3
Nieuw in Nederlandxml
Verdeling van ouderdomspensioen bij scheidingxml
Factsheet verlof delenxml
Vergunningvrij bouwenxml
Nederland circulair in 2050xml
Brochure curatele, bewind en mentorschapxml
Informatieblad Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)xml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenmp3
Regels voor drones: verschillen tussen recreatief en beroepsmatig gebruikmp3
Toepassing Wet werk en zekerheid in de amateursportmp3
Vragen en antwoorden - Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijnmp3
Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016mp3
U gaat scheidenmp3
Verdeling van ouderdomspensioen bij scheidingmp3
Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaatmp3
Regels voor drones: verschillen tussen recreatief en beroepsmatig gebruikxml
Toepassing Wet werk en zekerheid in de amateursportxml
Vragen en antwoorden - Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijnxml
Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016xml
U gaat scheidenxml
Verdeling van ouderdomspensioen bij scheidingxml
Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaatxml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenxml
U wordt verdacht van een strafbaar feitmp3
U moet terecht staanmp3
U bent veroordeeldmp3
U bent getuige in een strafprocesmp3
Factsheet zorgverzekeringmp3
Wat te doen als iemand vermist wordt?mp3
Een kind in de spotlightsmp3
Aanpak antibioticaresistentiemp3
Wet Werk en Zekerheid: U neemt op staande voet ontslagmp3
Wet Werk en Zekerheid: Ontslag wegens frequent ziekteverzuimmp3
U bent getuige in een strafprocesxml
U bent veroordeeldxml
U moet terecht staanxml
U wordt verdacht van een strafbaar feitxml
Factsheet zorgverzekeringxml
Wat te doen als iemand vermist wordt?xml
Een kind in de spotlightsxml
Infoblad financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginxml
Aanpak antibioticaresistentiexml
Wet Werk en Zekerheid: U neemt op staande voet ontslagxml
Wet Werk en Zekerheid: Ontslag wegens frequent ziekteverzuimxml
Infoblad Schaliegaswinningmp3
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenmp3
Wet werk en zekerheid: De transitievergoedingmp3
Ons water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021mp3
Minimumloon januari 2016.mp3
Handreiking schriftelijke euthanasieverzoek publieksversiemp3
Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland wat kan ik doenmp3
Bewind bij vermissing van een persoon (afwezigheidsbewind)mp3
Wijzigingen WW, WGA, IOW en IOAW per 1 januari 2016mp3
Ruimtelijke ontwikkeling in Duitsland: Wat kan ik doen?xml
Bewind bij vermissing van een persoon (Afwezigheidsbewind)xml
Infoblad schaliegaswinningxml
Wijzigingen WW, WGA, IOW en IOAW per januari 2016xml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenxml
Ons water in Nederlander: Nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021xml
Wet werk en zekerheid: De transitievergoedingxml
Minimumloon januari 2016xml
Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek publieksversiexml
Informatieblad inkomstenbelastingmp3
Gids basisonderwijsmp3
Gids voortgezet onderwijsmp3
Adoptie van een kindmp3
De keuze van de achternaammp3
Medische zorg voor kinderenmp3
Uitkoopregeling voor woningenmp3
Gezag omgang en informatiemp3
T-rijbewijsmp3
DigiD voor Nederlandersmp3
Gids voor het voortgezet onderwijs 2015-2016xml
Adoptie van een kind in Nederlandxml
Gids Basisonderwijs 2015-2016xml
Informatieblad Inkomstenbelasting (Belastingplan 2016)xml
Informatieblad De keuze van de achternaamxml
Medische zorg voor kinderen in het onderwijsxml
DigiD via balieuitgiftexml
Gezag, omgang en informatiexml
Uitkoop woningen onder hoogspanningslijnenxml
Vraag en antwoord T-rijbewijsxml
Factsheet maatregelen Q-koortsxml
Lijst van legalisatiedocumenten voor gebruik in het buitenlandxml
Spelregels sponsoring op scholenxml
Minimumloon juli 2015xml
Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandelingxml
Factsheet begrotingsbeleid en begrotingsprocesxml
Factsheet NL-alertxml
Brochure curatele, bewind en mentorschapxml
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidxml
Gearresteerd in het buitenlandxml
Internationale kinderontvoeringxml
Wet wijziging vermelding geslachtxml
Factsheet maatregelen Q koortsmp3
Lijst legalisatiedocumenten voor gebruik in buitenlandmp3
Spelregels sponsoring op scholen.mp3
Minimumloon juli 2015mp3
Praten helptmp3
Factsheet begrotingsbeleid en procesmp3
Factsheet NL alertmp3
Brochure curatele bewind en mentorschapmp3
Bezwaar en beroep tegen beslissing overheid.mp3
Gearresteerd in het buitenlandmp3
Internationale kinderontvoeringmp3
Wet wijziging vermelding geslachtmp3
Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengdmp3
Werken als uitzendkrachtmp3
Werknemers en oproepcontractenmp3
Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de caomp3
Einde van mijn arbeidsovereenkomst als payrollwerknemermp3
Informatieblad over het Europees beschermingsbevelmp3
Werken in de prostitutie in Nederland, wie mag wat wanneermp3
Vergoeding op doorverkoop van kunstwerken (Volgrecht)mp3
Minimumloon januari 2015mp3
Einde van mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdmp3
Vergoeding op doorverkoop van kunstwerken (Volgrecht)xml
Werken als uitzendkrachtxml
Werknemers en oproepcontractenxml
Einde van mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdxml
Einde van mijn arbeidsovereenkomst als payrollwerknemerxml
Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de caoxml
Minimumloon januari 2015xml
Werken in de prostitutie in Nederland, wie mag wat wanneerxml
Informatieblad over het Europees beschermingsbevelxml
Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengdxml
Het nieuwe leren is flexstuderenxml
Ik heb een visuele of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornismp3
Ik krijg nu AWBZ-zorg, wat krijg ik in 2015mp3
De Basisregistratie Personen; voor de overheid en voor ump3
U bent aangehouden in verband met een Europees aanhoudingsbevelmp3
U bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureaump3
Je bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureaump3
Voor het leven geregeld; het erfrecht vanaf 1 januari 2003mp3
Het nieuwe leren is flexstuderenmp3
Voor het leven geregeld; het erfrecht vanaf 1 januari 2003xml
Het nieuwe leren is flexstuderenxml
Ik heb een visuele of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornisxml
Ik krijg nu AWBZ-zorg, wat krijg ik in 2015xml
De Basisregistratie Personen; voor de overheid en voor uxml
U bent aangehouden in verband met een Europees aanhoudingsbevel en meegenomen naxml
U bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau of naar eexml
Je bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, wat zijn je rechtenxml
Voor het leven geregeld; het erfrecht vanaf 1 januari 2003xml
Het nieuwe leren is flexstuderenxml
Je bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, wat zijn je rechtenxml
U bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau of naar eexml
U bent aangehouden in verband met een Europees aanhoudingsbevel en meegenomen naxml
De Basisregistratie Personen; voor de overheid en voor uxml
Ik krijg nu AWBZ-zorg, wat krijg ik in 2015xml
Ik heb een visuele of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornisxml
De zorg verandertmp3
Ik woon in een zorginstellingmp3
Ik krijg zorg en of begeleiding thuismp3
Ik heb een psychische aandoening en woon in een instellingmp3
Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstellingmp3
Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)mp3
Basisonderwijs 2014-2015mp3
Voortgezet Onderwijs 2014-2015mp3
Bij uw partner in Nederland wonenmp3
Informatieblad inkomensbeleidmp3
Stand van Zaken van de sociale zekerheidmp3
Ik heb een psychische aandoening en woon in een instellingxml
Ik krijg zorg en of begeleiding thuisxml
Ik woon in een zorginstellingxml
De zorg verandertxml
Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstellingxml
Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)xml
Basisonderwijs 2014-2015xml
Voortgezet Onderwijs 2014-2015xml
Bij uw partner in Nederland wonenxml
Informatieblad inkomensbeleidxml
Stand van Zaken van de sociale zekerheidxml
Wat te doen als iemand vermist wordtmp3
Minimumloon juli 2014mp3
Vakantiewerk 2014mp3
Het lukt me niet om de zorgpremie te betalen, wat nump3
U gaat scheidenmp3
De keuze van de achternaammp3
Gearresteerd in het buitenlandmp3
Misverstanden over de Wmo 2015mp3
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenmp3
Wat te doen als iemand vermist wordtxml
Minimumloon juli 2014xml
Vakantiewerk 2014xml
Het lukt me niet om de zorgpremie te betalen, wat nuxml
U gaat scheidenxml
De keuze van de achternaamxml
Gearresteerd in het buitenlandxml
Misverstanden over de Wmo 2015xml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenxml
Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VMBO?xml
Wanneer ben ik geslaagd voor mijn HAVO of VWO?xml
Nieuw in Nederlandxml
Gerechtsdeurwaarders, tarieven, toezicht en klachtenprocedurexml
Alimentatiexml
Schoolkosten en onderwijstijdxml
Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningenxml
Schoolkosten en onderwijstijdmp3
Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningenmp3
Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VMBO?mp3
Wanneer ben ik geslaagd voor mijn HAVO of VWO?mp3
Nieuw in Nederlandmp3
Gerechtsdeurwaarders, tarieven, toezicht en klachtenproceduremp3
Alimentatiemp3
Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssportexml
Slachtoffers en Justitiexml
Nieuwe regels voor het rijbewijs Axml
Handreiking voor internationale kinderontvoeringszaken naar het buitenlandxml
Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederlandxml
Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringenxml
Stand van Zaken van de sociale zekerheidxml
Minimumloon januari 2014xml
Curatele, bewind en mentorschapxml
Curatele bewind en mentorschapmp3
Minimumloon januari 2014mp3
Stand van Zaken van de sociale zekerheidmp3
Slachtoffers en Justitiemp3
Nieuwe regels voor het rijbewijs Amp3
Handreiking voor internationale kinderontvoeringszaken naar het buitenlandmp3
Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederlandmp3
Meldpunt Internet Discriminatiemp3
Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringenmp3
Meldpunt Internet Discriminatiexml
Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringenmp3
Voortgezet Onderwijs 2013-2014mp3
Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van krachtmp3
Boete, dwangsom en stillegging, bezwaar, beroep en betalingmp3
Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezinmp3
Basisonderwijs 2013-2014mp3
Informatieblad motorrijtuigenbelasting voor oldtimersmp3
Informatieblad accijns op alcoholhoudende producten, tabaksproducten, diesel en mp3
Voortgezet Onderwijs 2013-2014xml
Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van krachtxml
Boete, dwangsom en stillegging, bezwaar, beroep en betalingxml
Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezinxml
Basisonderwijs 2013-2014xml
Informatieblad motorrijtuigenbelasting voor oldtimersxml
Informatieblad accijns op alcoholhoudende producten, tabaksproducten, diesel en xml
Minimumloon juli 2013mp3
Stand van Zaken van de sociale zekerheidxml
Minimumloon juli 2013xml
Werken in Nederlandxml
Vakantiewerk 2013xml
Verbetering positie pleegoudersxml
Stand van Zaken van de sociale zekerheidmp3
DigiD via balieuitgifte voor Nederlanders die in het buitenland wonenxml
Werken in Nederlandmp3
Vakantiewerk 2013mp3
Verbetering positie pleegoudersmp3
DigiD via balieuitgifte voor Nederlanders die in het buitenland wonenmp3
Wanneer aanvaard ik zuiver een nalatenschapmp3
Recht op kinderopvangtoeslag als u een re-integratietraject, verplichte inburgermp3
Adoptie van een kind in Nederlandmp3
Internationale kinderontvoeringmp3
Procedure bij de Hoge Raad in strafzakenmp3
Adoptie van een kind in Nederlandxml
Zuiver aanvaarden van een erfenisxml
Internationale kinderontvoeringxml
Procedure bij de Hoge Raad in strafzakenxml
Recht op kinderopvangtoeslag als u een re-integratietracject, verplichte inburgexml
Kopen van een woningxml
Verdeling ouderdomspensioen bij scheidingxml
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidxml
De stand van zaken van de Sociale Zekerheid per 1-1-2013xml
U gaat scheidenxml
Uw medische gegevens elektronisch delenxml
Minimumloon januari 2013xml
De keuze van de achternaamxml
Vrragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012xml
Nieuwe regels voor het rijbewijsxml
Nieuwe regels voor het rijbewijs Bxml
Informatiesheet gastouderopvangxml
Alimentatiexml
Wat te doen als iemand vermist wordtxml
Vakantiewerk 2012xml
Veranderingen woningmarkt vanaf 2013xml
Handicap of chronische ziektexml
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidxml
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidmp3
Hoe kunt u Nederlander worden?xml
Hoe kunt u Nederlander worden?mp3
Mediation naast rechtspraak in bestuursrechtxml
Mediation naast rechtspraak in bestuursrechtmp3
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenxml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenmp3
Voegen in het strafprocesxml
Voegen in het strafprocesmp3
Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003xml
Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003mp3
Vragen en antwoorden kindregelingenxml
Vragen en antwoorden kindregelingenmp3
Huur en verhuur van kamers 2011-2012xml
Huur en verhuur van kamers 2011-2012mp3
Identificatieplichtxml
Identificatieplichtmp3
Geven aan cultuur: de fiscale voordelen van uw giftxml
Geven aan cultuur: de fiscale voordelen van uw giftmp3
Mediation naast rechtspraak in familiezakenxml
Mediation naast rechtspraak in familiezakenmp3
Medisch-wetenschappelijk onderzoekxml
Medisch-wetenschappelijk onderzoekmp3
Uw partner komt naar Nederlandxml
Uw partner komt naar Nederlandmp3
Werknemer: hoe, en welke, schade te verhalenxml
Werknemer: hoe, en welke, schade te verhalenmp3
Civiele procedurexml
Civiele proceduremp3
Internationale alimentatiexml
Internationale alimentatiemp3
Voordat u een appartement kooptxml
Voordat u een appartement kooptmp3
Wtcg, de algemene tegemoetkomingxml
Wtcg, de algemene tegemoetkomingmp3
Wtcg, de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicaptenxml
Wtcg, de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicaptenmp3
De slimme meterxml
De slimme metermp3
Heeft u een klacht?mp3
Heeft u een klacht?xml
Legionellamp3
Legionellaxml
Euthanasie: vragen en antwoordenxml
Euthanasie: vragen en antwoordenmp3
Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011xml
Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011mp3
Gezag, omgang en informatiexml
Gezag, omgang en informatiemp3
Reizen met de OV-chipkaart?mp3
Reizen met de OV-chipkaart?xml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenxml
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonenmp3
Klachten over het onderwijs?xml
Klachten over het onderwijs?mp3
Psychosociale belasting op het werkxml
Psychosociale belasting op het werkmp3
1-1-2 Als elke seconde teltxml
1-1-2 Als elke seconde teltmp3
De Arbeidstijdenwetxml
De Arbeidstijdenwetmp3
Ouderbijdragen jeugdzorgxml
Ouderbijdragen jeugdzorgmp3
Handicap of chronische ziekte?mp3
Veranderingen woningmarkt vanaf 2013mp3
Nieuwe regels voor het rijbewijsmp3
Vakantiewerk 2012mp3
Verdeling ouderdomspensioen bij scheidingmp3
Kopen van een woningmp3
De stand van zaken van de Sociale Zekerheid per 1-1-2013mp3
Uw medische gegevens elektronisch delenmp3
U gaat scheidenmp3
Minimumloon januari 2013mp3
Alimentatiemp3
Informatiesheet gastouderopvangmp3
Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012mp3
De keuze van de achternaammp3
Nieuwe regels voor het rijbewijs Bmp3
Wat te doen als iemand vermist wordtmp3
Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheidmp3